Algemene Voorwaarden

De korte versie.

 

 • De prijs vind je op jouw factuur. Koop je iets online, dan zie je daar de prijs inclusief btw. 
 • Een aanbieding is tijdelijk en kun je geen gebruik meer van maken als deze voorbij is. 
 • Annuleren kan bijna altijd.
  • Boekingen (workshops/trainingen/groepslessen/optredens) 2 weken van te voren. 
  • Online cursussen. Binnen twee weken en alleen als je minder dan 20% van de cursus hebt gevolgd.
  • Coaching. Minimaal 24 uur van te voren. 
  • Als MemberMagnets of Even Vlien annuleert krijg je al je geld terug. 
  • Heb je je opgegeven voor een Pop-up les dan kun je niet annuleren. Wel mag je deze les overdragen. 
 • Je hebt een jaar lang toegang tot gekochte Online cursussen.
 • MemberMagnets | Even Vlien doet er alles aan om producten en diensten zo goed mogelijk te leveren. Echter bij overmacht kan het zijn dat er iets misgaat
 • Koop je een cursus dan is deze alleen voor jou bedoeld. Je mag niets delen met anderen. 

 

De lange versie.

 

Artikel 1 - Definities 

 1. MemberMagnets/Even Vlien/Evelien de Visscher, gevestigd te Almelo, KvK-nummer 52742172, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. 
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper. 
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

 

 

Artikel 3 - Prijzen, aanbiedingen en betaling

 

 1. De totaalprijs voor de gekozen diensten wordt vermeld op de Overeenkomst.
 2. Indien de Koper via de website een overeenkomst afsluit, wordt de totaalprijs op de website vermeld.
 3. De diensten besteld via de website zijn online betaalbaar door middel van IDeal.
 4. Voor dienstverlening die niet wordt besteld via website wordt een factuur opgesteld. 
 5. Facturen zijn te voldoen binnen de 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer. 
 6. Enige betwisting dient binnen de 8 werkdagen te geschieden per aangetekend schrijven met vermelding van de betwiste factuur. 
 7. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 9. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 4 - Annuleringsvoorwaarden

 

Naargelang de gekozen dienst zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 

 •  Boekingen (Workshops/groepslessen/trainingen/optredens).  Tot 2 weken voor aanvang van de dienstverlening is een annulering mogelijk zonder bijkomende kosten. Vanaf 2 weken voor aanvang van de boeking wordt 50% van de prijs gerekend. Deze vergoeding komt overeen met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening. Vanaf 24 uur voor aanvang van de workshop/groepsles/trainingen wordt het volledige cursusgeld ingehouden, hetgeen overeenstemt met de reeds gemaakte kosten in het kader van de dienstverlening.
 •  Online cursussen: indien 80% van de lessen in de cursus nog niet zijn voltooid is, beschikt de Koper over een herroepingsrecht ten belope van 14 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht dient schriftelijk en ondubbelzinnig aan MemberMagnets gericht te worden. Indien meer dan 20% van de lessen binnen de cursus werd uitgevoerd beschikt de Koper niet over een herroepingsrecht.
 •  Coaching: Bij ziekte of indien de koper niet de coaching op afgesproken dag/tijdstip kan volgen, dient hij/zij dit minstens 24u op voorhand te melden. Bij gebreke hieraan kan de coaching niet worden ingehaald.
 • Bij aankoop van een Pop-up les ziet koper af van herroepingsrecht. Een Pop-up les is wel overdraagbaar. 

 

In geval van annulering door MemberMagnets | Even Vlien wordt het volledige bedrag terugbetaald, behoudens overmacht. In dergelijk geval verbinden partijen zich er toe om minnelijk tot een oplossing te komen.

 

 

 

Artikel 5 - Duur en ontbinding van de overeenkomst

 

 1. De geldigheidsduur van de overeenkomst wordt bepaald in de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst kan ten alle tijde door partijen worden ontbonden in de volgende gevallen: (i) zware fout of ernstige wanprestatie door de andere partij in de uitoefening van de Overeenkomst, (ii) bij niet-betaling van de diensten voor het aanvatten van de dienstverlening of (iii) het faillissement van een partij of een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Deze ontbinding geschiedt door schriftelijke mededeling aan de betrokken partij binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan het recht van de partij die de ontbinding heeft gevorderd om van de andere partij een schadeloosstelling te vorderen voor alle schade die de betrokken zware fout of wanprestatie van de andere partij haar heeft berokkend.
 4. Toegang tot Online producten geldt voor maximaal een jaar vanaf de aanschafdatum.

 

Artikel 6 - Overmacht

 

De Overeenkomst wordt niet geacht niet te zijn nagekomen in geval van overmacht, d.w.z. bij elke gebeurtenis waarover MemberMagnets | Even Vlien geen controle heeft en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is, in geval van een algemene sectorale staking, brand, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, terrorisme, pandemie of epidemie in Nederland.

 

In dergelijk geval zal het reeds betaalde bedrag door de Koper worden gebruikt als een tegoed voor elke toekomstige reservering binnen de 365 dagen. Partijen komen minnelijk een nieuwe datum overeen, rekening houdende met diens beschikbaarheden. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Koper gericht aan MemberMagnets | Even Vlien zal het reeds ontvangen bedrag worden terugbetaald.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van MemberMagnets | Even Vlien

 

 1. MemberMagnets | Even Vlien voldoet aan alle wettelijke vereisten inzake verzekeringen.
 2. MemberMagnets | Even Vlien kan louter aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet of grove fout. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat MemberMagnets | Even Vlien niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie). 
 3. De aansprakelijkheid van MemberMagnets | Even Vlien zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de dienstverlening vermeld in de Overeenkomst (excl. BTW).
 4. MemberMagnets | Even Vlien stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan een ononderbroken toegang en dienstverlening echter niet gegarandeerd worden. In geval van onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, wordt er alles in werk gesteld om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming in hoofde van MemberMagets | Even Vlien 
 5. De dienstverlening vanwege MemberMagnets | Even Vlien betreft een middelenverbintenis.           
 6. MemberMagnets | Even Vlien kan niet aansprakelijk gehouden in geval van medische letsels die zouden kunnen ontstaan door het deelnemen van de Koper aan de geleverde diensten.

 

 

Artikel 8 -Intellectuele eigendom

 

 1. De rechten of belangen gegenereerd als resultaat van intellectuele activiteiten die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met de verleende diensten door MemberMagnets | Even Vlien behoren exclusief toe en blijven de eigendom van MemberMagnets | Even Vlien. Hieronder vallen tevens, op niet-limitatieve wijze, de website, logo’s, teksten, foto’s, video’s, kleurencombinaties, namen en in het algemeen de communicatie van MemberMagnets | Even Vlien
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden o.m. verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 
 3. Zo mag de Koper bijvoorbeeld MemberMagnets | Even Vlien video’s, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 4. Alle door Verkoper verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. De laatste versie staat op de website van Gebruiker.

2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3. Gebruiker zal Opdrachtgever Schriftelijk informeren over een wijziging van de Algemene Voorwaarden. Indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgever niet acceptabel zijn, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat, wordt Opdrachtgever geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

4. De Koper erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden te hebben ontvangen